top of page

猶福

Screenshot 2023-02-06 at 1.55.21 PM.png

   第91期       2023年2月

  • 為猶太人的得救守望

  • 我們愛猶太人          

  • 向巴西的猶太人宣教  

  • 談論彌賽亞

  • 往城市去:介紹耶穌 & 科學否定信仰 ?

  • 不需要中保 ?    

  • 瑞秋從主耶穌找到平安

  • 福音戰勝悲劇                                             

bottom of page